Νομοθεσία – ΠΙΝΑΚΕΣ

eperifereia logo

Ημερομηνία Θέμα Σχετικά άρθρα
3/1/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4440/2016) Εγκύκλιος : Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4440/2016)
3 Ιανουαρίου 2017
30/12/2016 ΠΥΣ 27/29-12-2016 (ΦΕΚ Α΄ 243/30-12-2016) Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» Έως τις 31.12.2017 παρατείνεται η αναστολή προσλήψεων στο Δημόσιο. 30 Δεκεμβρίου 2016
29/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΩΨΩ0Η-5ΧΗ (ΠΟΛ 1204/29-12-2016) Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,  
29/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) Εγκύκλιος Χουλιαράκη : Όλα τα Υπουργεία καλούνται να υπογράψουν ΜΝΗΜΟΝΙΟ συνεργασίας για την αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017
29 Δεκεμβρίου 2016
23/12/2016 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 714/23-12-2016 Παράταση χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντικατάσταση μελών αυτής.  Παράταση χρόνου λειτουργίας μέχρι 28/2/2017 της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να παρουσιάσει το τελικό πόρισμα για το νέο «Καλλικράτη»
27 Δεκεμβρίου 2016
23/12/2016 N.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 421/23-12-2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Καταργούνται τμήματα του άρθρου 176 (ν.3852/2016) που υποχρέωναν τις περιφέρειες να ασκούν ένδικα μέσα, δηλαδή πρακτικά να προσφεύγουν σε ανώτερο βαθμό, ώστε να ακυρώνονται οι δικαστικές αποφάσεις.
22 Δεκεμβρίου 2016
22/12/2016 Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016) Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις Μόνο δικηγόροι θα διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Ν.4446/2016 – άρθρο 52)
22 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85). (ΑΔΑ : 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ) Εγκύκλιος : Θέσπιση ανωτάτου ορίου στις συντάξεις του Δημοσίου (παραδείγματα). εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85)
19 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Εγκύκλιος : Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016
19 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).(Α∆Α : ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93) Εγκύκλιος : Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016. Τι ισχύει για μετατάξεις – αποσπάσεις με το νέο σύστημα
19 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 Ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλε Ένταξη όλων των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης)
16 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ. (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) Εγκύκλιος : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ Α’ & Β’ και ΝΠΙΔ αυτών
19 Δεκεμβρίου 2016
16/12/2016 ΚΥΑ «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων» (ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 ΚΥΑ : «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων»
16 Δεκεμβρίου 2016
8/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η εξέταση των αιτήσεων. (3η εγκύκλιος)
8 Δεκεμβρίου 2016
7/12/2016 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τ.Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Ν.4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
8 Δεκεμβρίου 2016
6/12/2016 N. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-16)  «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» Ν.4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
6 Δεκεμβρίου 2016
2/12/2016 Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α/02-12-16 ) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/τ.Α/02-12-16 Ν.4440/2016 το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
18/11/2016 ΦΕΚ 3794/Β/25.11.2016  (ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών κ ΦΕΚ 3794/τΒ΄/25-11-2016 «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ»
26 Νοεμβρίου 2016
9/8/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΑΔΑ : Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)
9 Αυγούστου 2016
28/7/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΑΔΑ : 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (1η εγκύκλιος)
28 Ιουλίου 2016
13/7/2016 ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ Α΄ 127/13-7-2016) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 69/2016 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
13 Ιουλίου 2016
27/5/2016 Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27-5-2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) Μέχρι 26 Ιουνίου 2016 υποχρεωτική η συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων στους ΟΤΑ. Το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016
30 Μαΐου 2016
27/2/2016 Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27-2-2016) “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις”  Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).
(29 Φεβρουαρίου 2016)
16/12/2015 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015) Κεφάλαιο Β’  –  Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο Οικονομικών «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄& Β΄βαθμού, των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ  του κεφαλαίου Α΄του ν.3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις.»   Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις…….. (21 Δεκεμβρίου 2015)
11/5/2015 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α-3 Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α´ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (12 Μαΐου 2015)
1/1/2015 Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς
26/3/2014 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14)  Διοικητικές απλουστεύσεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥ Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992
17/3/2014 «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών» ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ (αριθ. πρωτ.: 35379/2013/17.3.2014)
30/4/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» (ΑΔΑ : ΒΕ56Χ-ΠΥΘ)
30/4/2013 Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 
11/4/2012 Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
1/4/2012 Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς
1/3/2012 Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
16/6/2011 Ν .3979/2011(ΦΕΚ Α΄ 138/16-6/2011 «για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»
16/6/2011 Ν .3979/2011(ΦΕΚ Α΄ 138/16-6/2011 «για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Άρθρο 51 – Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
13/7/2010 Ν .3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
7/6/2010 Ν.3852 (ΦΕΚ Α’ 87/ 7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης
9/6/2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού. (ΦΕΚ1369/τ.Β/09-06-2009)
8/4/2009 ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/449/οικ./ 8-4-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»
9/2/2007 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9-2-2007) Κώδικας Υπαλλήλων Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ 
1/1/2003 Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
9/3/1999 Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
25/9/1992 ΠΔ.318/1992 (ΦΕΚ Α΄ 161/25-9-1992) Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων
1/4/1982 Ν.1264/1982 (ΦΕΚ79/τ.Α/01-04-1982 ) Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων