Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αίτημα για 65 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Στην τροποποίηση της απόφασης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού (μόνιμοι) προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Νάξο

Με   παλιότερη απόφαση, η Περιφέρεια είχε υποβάλει αίτημα για 10 προσλήψεις, λόγω του σχετικού περιορισμού που υπήρχε (10 προσλήψεις ανά φορέα). Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην άρση του σχετικού περιορισμού.       

Αναλυτικά, η σχετική εισήγηση αναφέρει:

Με την αριθ.39/2016 (πρακτικό 3 της από 10-2-2016 συνεδρίασης) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθ. 2395/4/26-1-2016 εγκυκλίου ΥΠΕΣΔΑ καθόρισε ιεραρχημένες δέκα (10) θέσεις τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2016.

Με το αριθ. 5411/22-2-2016 έγγραφό του το ΥΠΕΣΔΑ έδωσε νέες οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων παρατείνεται έως την 31-3-2016 και ειδικά για τους ΟΤΑ β βαθμού αίρεται ο περιορισμός των 10 ατόμων ανά φορέα.

Εξακολουθεί να απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο σε έναν ενιαίο κατάλογο για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων ενώ θα αναφέρεται και ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη προσωπικού, καθώς επίσης και τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία κατά φορέα και κλάδο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2011 αριθμούσε 554 υπαλλήλους. Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί, μεταταχθεί ή μεταφερθεί 59 υπάλληλοι. Στο ίδιο διάστημα έχουν αποχωρήσει (λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.α.) 156 υπάλληλοι.

Οι υπηρετούντες σήμερα υπάλληλοι στην ΠΝΑι είναι 457 ενώ οι θέσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό αφορούν σε 793 υπαλλήλους (μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό). Η σημερινή δηλαδή στελέχωση αφορά στο 57,5% των προβλεπομένων και απολύτως απαραίτητων για τη λειτουργία της Περιφέρειας θέσεων προσωπικού.

Σύμφωνα με τα αιτήματα που υπέβαλαν υπηρεσίες μας προέκυψε η ανάγκη κάλυψης των παρακάτω θέσεων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΚΕΝΕΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

18

35

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

3

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

4

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

6

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

33

53

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

30

30

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4

10

ΠΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ

1

3

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

22

27

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

9

ΤΕ

ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝ

16

26

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

19

23

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

6

29

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

4

ΣΥΝΟΛΟ

156

262

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε την υποβολή αιτήματος το οποίο θα αφορά στις παρακάτω θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΚΕΝΕΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8

35

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

53

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

10

30

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

10

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

3

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8

27

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

9

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

23

ΤΕ

ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝ

10

26

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

3

29

ΣΥΝΟΛΟ

65

245

Η κατανομή του προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα και η εξειδίκευση των προσόντων θα γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην ΠΝΑι.

Απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 «όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει :

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ διοικητικών ή νομικών ή οικονομικών σπουδών.

Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ τηςημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γεωγραφίας, Επιστήμης της θάλασσας, Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Βιοχημείας (ΠΣΕ), Ιατρικής Βιοχημείας (ΠΣΕ), Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες (ΕΑΠ), Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΠΣΕ), Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας, Επιστημών και Πολιτισμού -κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (ΠΣΕ), Περιβάλλοντος (ΠΣΕ), Εφαρμοσμένης Αγροοικονομίας (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (ΕΑΠ), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικών σπουδών ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ΠΣΕ και ΚΑΤΕΕ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Για τις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίας και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΤΕ Μηχανικών ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ (πλην των κλάδων Πληροφορικής) ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

 

 

 

Π.Ν.Αιγαίου: Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το 2016 – Όλες οι θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα

6 Φεβρουαρίου 2016

 

 

Advertisements