Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) µε έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και Περιφέρειες, έχοντας υπόψη:  

https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%9E2465%CE%A6%CE%98%CE%95-4%CE%A5%CE%A9?inline=true

 

 

 

Advertisements