Επιτρέπεται στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών η άμισθη άσκηση καθηκόντων σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Επιτρέπεται στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών η άμισθη άσκηση καθηκόντων σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε τομείς μη συναφείς προς το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της αρχής από την οποία προέρχεται το μέλος και μετά από άδειά της.     

ΦΕΚ 142_Α_030816 Ν_4411_2016

 

Άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος από τους ειδικούς συμβούλους προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Κατά το άρθρο 243 του Ν.3852/2010, όσοι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 32

Τροποποίηση άρθρου 243 του ν. 3852/2010

Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του νόμου 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Περιφερειαρχών  και   Αντιπεριφερειαρχών,   δεν   είναι   ασυμβίβαστο   με   την   ιδιότητα   του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει τηνάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέαδραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικούσυμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούναπό τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του αρμόδιουΠεριφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη».

 

 

Advertisements