Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4411/2016 «Κύρωση Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της κλπ», που αφορούν τους ΟΤΑ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Οι σημαντικότερες διατάξεις που συμπεριλαμβάνει ο Ν.4411/2016 για τον Κυβερνοχώρο («Κύρωση Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της κλπ»), και οι οποίες αφορούν τους ΟΤΑ, ρυθμίζουν θέματα τριτέκων, εξαλείφουν το αξιόποινο και παύουν την δίωξη συγκεκριμένων πταισμάτων και πλημμελημάτων.   

Α. Ρυθμίσεις για τρίτεκνους

  1. Υποχρεωτική πρόσληψη τρίτεκνων (αφορά διαδικασίες διορισμού μόνιμου προσωπικού):

Αυξάνεται το ποσοστό των προστατευόμενων προσώπων της περ. α’ της παραγράφου 1 του άρ. 1 του Ν. 2643/98 (δηλ. πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα και άνω, τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας 3 ανήλικων τέκνων) που υποχρεούνται να προσλαμβάνουν φορείς του δημοσίου τομέα από το 2% του 10% στο 4% του 10%. Ενσωματώνονται δηλαδή και οι τρίτεκνοι στην ανωτέρω περίπτωση.

  1. Μοριοδότηση τέκνου τρίτεκνης οικογένειας σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ (αφορά διορισμό μόνιμου προσωπικού και πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού ορισμένου χρόνου):

Στο κριτήριο του αριθμού των τέκνων για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ο υποψήφιος ο οποίος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με 200 μονάδες.

  1. Μοριοδότηση τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών (οκτάμηνα):

Τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτούνται πλέον για την κατάταξή τους.

Τη μοριοδότηση μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

Β. Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης.

Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και των πλημμελημάτων (τα οποία τελέσθηκαν μέχρι 31.3.2016), κατά των οποίων ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

Εγκλήματα για τα οποία δεν ισχύει η ανωτέρω παραγραφή είναι:

  • Η άσκηση δραστηριότητας χωρίς άδεια με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
  • Η μη υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
  • Η μη γνωστοποίηση διάπραξης παράβασης των υποχρεώσεων των ελεγχομένων από τους υπεύθυνους υπαλλήλους.

Διαβάστε εδώ το Ν. 4411/2016

 

Advertisements