Συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Ομάδα Έργου και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΠΝΑι

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΠΝΑι_Διοικητήριο

Παρουσιάσθηκε το τεύχος  του στρατηγικού σχεδιασμού  της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και της αρμόδιας Ομάδας Έργου .   

Lyristis_170816

Σ΄ αυτό περιλαμβάνεται ο επικαιροποιημένος Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οικείο Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουν ακολουθηθεί η Δομή και οι προδιαγραφές που τίθενται από την ως άνω Εγκύκλιο.

Στις βασικές ενότητες του  περιλαμβάνονται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός με επιμέρους κεφάλαια την Περιγραφή και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την Στρατηγική της Περιφέρειας και τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, καθώς επίσης και το πρώτο Μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που αφορά την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων σε Άξονες και την εξειδίκευση των Αξόνων σε Μέτρα.

Επισημαίνεται ότι το κείμενο συντάχθηκε με τη λογική της «επικαιροποίησης», ήτοι της αναμόρφωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στον ήδη υφιστάμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό, της ενημέρωσης των δεδομένων που αποτελούν την υφιστάμενη κατάσταση (στο βαθμό που αυτή η ενημέρωση κατέστη εφικτή, αναλόγως της διαθεσιμότητας των δεδομένων από τις διάφορες πηγές που αναφέρονται στο κείμενο), και της επαναδιατύπωσης του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτό καταγράφεται σε προγραμματικά κείμενα και προκύπτει από τις θέσεις της αιρετής Περιφερειακής αρχής. Δεν υπήρξε «αναθεώρηση» του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς αυτή η διαδικασία δεν ήταν αντικείμενο της παρούσας επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό διατηρήθηκαν η δομή, η διάρθρωση και η βασική φιλοσοφία του υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Lyristis_170816_Rodiaki

Advertisements