Ασφαλιστικά μέτρα από 182 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΔΕΥΑΡ

Συζητήθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η αίτηση 182 υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αίτημα την αναστολή και ακύρωση της νέας απόφασης για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Οι 182 υπάλληλοι εξέθεσαν ότι κατά της ΔΕΥΑ Ρόδου είχαν ασκήσει την με αριθμό κατάθεσης 591/22-7-2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία απευθυνόταν προς το ίδιο δικαστήριο.
Με την παραπάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητούσαν να υποχρεωθεί η ΔΕΥΑΡ να τους καταβάλει τη μισθοδοσία τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την 31.10.2012 λόγω μη υπαγωγής τους στο ενιαίο μισθολόγιο και συγκεκριμένα στο πεδίο εφαρμογής της υποπαρ. Γ περ. 12 του ν. 4093/2012.
Επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 555/2013 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων και υποχρέωσε την επιχείρηση να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες τους με την καταβολή των αποδοχών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31.12.2012.
Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ασκήθηκε νομότυπα η αντίστοιχη αγωγή, η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση έγιναν δεκτά ανάμεσα σε άλλα, ότι η εφαρμογή των νόμων με τους οποίους επιβλήθηκαν περιορισμοί ως προς το ύψος των αποδοχών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που καταρχήν δικαιολογούνται για τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% ή είναι νομικά πρόσωπα δεν αφορά στην περίπτωση της  ΔΕΥΑΡ.
Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΡ αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α., οι οποίες με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 51 παρ. 1 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα) δεν περιλαμβάνονται στον Δημόσιο Τομέα, αλλά έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δική της περιουσία και συγκεκριμένους πόρους, αποτελούσα επιχείρηση ειδικού σκοπού μη επιχορηγούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Πλέον των ανωτέρω η ίδια απόφαση δέχθηκε, ότι οι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Ρόδου είχαν ήδη υποστεί μείωση με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 σε ποσοστό 25%, ενώ νέα μείωση αυτών σε εφαρμογή του ως άνω νόμου 4093/2012, θα οδηγούσε σε συρρίκνωση των μισθών τους ανερχόμενη στο υπερβολικό ποσοστό έως και 70%, πράγμα που δεν θα τους επιτρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες συντήρησής τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη αναγκαστεί να λάβουν δάνεια για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες τους μετά την ως άνω μείωση.
Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση με τις παραδοχές, στις οποίες κατέληξε, έκρινε, ότι η υπαγωγή της ΔΕΥΑΡ στο εφαρμοστικό πλαίσιο του ν. 4093/2012 θα ήταν παράνομη και κατά τούτο δε θα ήταν εφικτό και νομικά ανεκτό επί του μισθολογικό καθεστώτος των μισθωτών της συγκεκριμένης επιχείρησης  να εφαρμοστεί ενιαίο μισθολόγιο.
Με μεγάλη τους όμως έκπληξη ενημερώθηκαν ότι η ΔΕΥΑΡ  προτίθεται διά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, δίχως μάλιστα να φέρει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, έτσι ώστε να λάβει και  τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου των εργαζομένων, να προβεί άμεσα από τον μήνα Ιούλιο 2016 στην εφαρμογή του νέου νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4354/2015 (άρθρα 7 – 35) και της αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015, παραβιάζοντας έτσι την παραπάνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που είναι σε ισχύ.
Τονίζουν ότι και το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν έχει εφαρμογή στην ΔΕΥΑ Ρόδου, τονίζοντας ότι σχετικές είναι και αποφάσεις άλλων δικαστηρίων που αφορούν εργαζόμενους σε ΔΕΥΑ, ενώ τονίζουν ότι η ΔΕΥΑ Ρόδου δίχως κανένα νομικό έρεισμα και χωρίς να έχει προβεί στην υποβολή αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 555/2013 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης, προβαίνει με εντελώς έωλες δικαιολογίες σε εκ πλαγίου παραβίαση του διατακτικού της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία ευρίσκεται σε ισχύ και παράγει εκτελεστότητα.
Τόνισαν εξάλλου ότι εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς της ΔΕΥΑ Ρόδου πρόκειται να καταβληθεί μισθοδοσία μειωμένη συνολικά λαμβανομένων υπόψη και των προηγούμενων μειώσεων (25%) έως και ποσοστού 40%.
Τους εργαζόμενους εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κκ. Αποστόλης Γκάτζιος και Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, ενώ την ΔΕΥΑ Ρόδου η νομική της σύμβουλος κ. Καλλιρόη Νικολιδάκη.

Advertisements