Υ.Α. για δαπάνες μετακίνησης στις διαχειριστικές αρχές κτλ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. Αριθμ. 2/68332/ΔΕΠ  «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη»  (ΦΕΚ 2943/Β 16-09-2016).  

Μερικές αλλαγές σε σχέση με το Ν. 4336/2015  «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200). Άρθρο 2 παρ. 3.

Ως εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση πέραν των σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου. Άρθρο 2 παρ. 2.

Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται: αα. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από πενήντα (50) χιλιόμετρα,ανεξαρτήτως του αν αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή με συγκοινωνιακό μέσο. Άρθρο 3 παρ. γ. (Με προϋποθέσεις..)

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σα ράντα (40) ευρώ, για κάθε εκτός έδρας μετακίνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του αρθρ. 2 της παρούσας, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμε- νου και ανεξάρτητα από τυχόν παροχή σε είδος. Καταβάλλεται ολόκληρη εάν ο μετακινούμενος διανυκτερεύει εκτός έδρας και κατά το ήμισυ εάν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν. Άρθρο 3 παρ. δ.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL83i-wFkA-EdS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfwKkP

Advertisements