Εγκύκλιος : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ Α’ & Β’ και ΝΠΙΔ αυτών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιο προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι ανάγκες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, και στη συνέχεια αυτές να καλυφθούν, βάσει των περιορισμών και των απαγορεύσεων που ισχύουν για προσλήψεις στο Δημόσιο.    

Οι μεν ΟΤΑ για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ (υπενθυμίζεται ότι για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ πάσης φύσεως προσωπικού είχαν ήδη υποβάλει αιτήματα βάσει των Α.Π. οικ.4.2395/26-1-2016 και οικ.5411/22-2-2016 εγκυκλίων της υπηρεσίας μας), τα δε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ) για τακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21)

 

Advertisements