Περιγράμματα θέσεων εργασίας (job description) περιγράφονται σε παράρτημα στο νέο οργανισμό της Περ. Αττικής – Δημοσιευμένες 756 σελίδες! στο ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/ 29-12-2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για πΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΉς

Η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται σε σημαντική συνιστώσα του «νέου μοντέλου» οργάνωσης των ΟΤΑ Β΄ βαθμού. Κάθε υπάλληλος θα γνωρίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει, τα καθήκοντά του και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει.  

Η τροποποίηση  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής – ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/ 29-12-2016

Οσονούπω και η διαφοροποίηση των αμοιβών με συγκεκριμένα κριτήρια από την περιγραφή των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ??????

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ : ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ η παρακάτω περίπτωση :

Το άρθρο 32 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, η παράγραφος 5, περίπτωση 10 του νέου οργανισμού της Αττικής 

  • «Την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 καθώς και του ν.3230/2004 (καθορισμός και υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας, ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των σχετικών δράσεων)»

προσκρούει στο Ν.3852/2010 «…Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 268 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών, το οποίο ρητά αναφέρει ότι οι διατάξεις του Ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρμογή στις περιφέρειες.

Επιπλέον η εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» μεταξύ άλλων επισημαίνει

  • «…Αναφορικά με τη στοχοθεσία των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών των εν λόγω φορέων καθώς και της συμμετοχής της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ στην προβλεπόμενη διαδικασία, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος (ΑΔΑ : ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9)

Σχετικά δημοσιεύματα :

Χωρίς νέους Οργανισμούς, που θα περιλαμβάνουν και περιγράμματα θέσης, δεν θα μπορούν να μετέχουν στο νέο σύστημα κινητικότητας

Γνώμη του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής για το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας 

19 Δεκεμβρίου 2016

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Δεν έχει εφαρμογή στις Περιφέρειες.

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016). Φρένο στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Αξιολόγηση και Αριστεία στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Η κατάκριση της αξιολόγησης από τους μετρίους. Η σημασία της αξιοκρατίας

10 Ιουλίου 2015

Επανέρχεται το job description στο Δημόσιο – Ποιος ο ρόλος του στην ανασυγκρότηση της Διοίκησης

Δεν υπάρχουν οι δομές για να γίνει αξιόπιστα η Αξιολόγηση στο δημόσιο

1 Αυγούστου 2014

Ενστάσεις για το σύστημα αξιολόγησης από το Διοικητικό Επιμελητήριο

17 Ιουλίου 2014

 

Advertisements