Μέχρι 15 Φεβρουαρίου η επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων. – Το άρθρο 241 του «Καλλικράτη» δεν προβλέπει διαδικασία τροποποίησης υπό μορφή οδηγιών και εντολών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Με την αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.33324/29-12-2016 εγκύκλιο καλούνται τα Υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) να αποστείλουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017 τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων, αναφορικά με τους νέους Οργανισμούς τους, και τις εκθέσεις αξιολόγησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4178/2013.  

Η παραπάνω εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της αρ. ΔΟM/Φ. 20/οικ.21424/9-8-2016 εγκυκλίου (ΑΔΑ : ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ)

Στη σχετική επιστολή της Υπουργού τονίζεται  ότι η έγκαιρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των Υπουργείων και λοιπών φορέων ανάγεται σε ζήτημα κρίσιμης σημασίας, καθώς η έκδοση των επικαιροποιημένων Οργανισμών τους κατόπιν προηγούμενης αξιολόγησης των δομών τους αποτελεί μία εκ των βασικών και απαρέγκλιτων προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), το οποίο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄).

Διαβάστε εδώ την αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.33324/29-12-2016 εγκύκλιο

Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 241 του «Καλλικράτη» δεν προβλέπει διαδικασία τροποποίησης υπό μορφή οδηγιών και εντολών

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, που πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο ο φορέας, και επίσης ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο παρακολουθεί τις ανάγκες του φορέα και ανάλογα τροποποιείται.

«Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 5 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.7.2014), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη ιδίως, οι ασκούμενες Αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας.

Η εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017»  επισημαίνει «…Αναφορικά με τη στοχοθεσία των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών των εν λόγω φορέων καθώς και της συμμετοχής της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ στην προβλεπόμενη διαδικασία, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος (ΑΔΑ : ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9)

Ο ν.3852/2010 «…Πρόγραμμα Καλλικράτης»  άρθρο 268 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών, αναφέρει ότι οι διατάξεις του Ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρμογή στις περιφέρειες.

Σχετικά δημοσιεύματα :

Χωρίς νέους Οργανισμούς, που θα περιλαμβάνουν και περιγράμματα θέσης, δεν θα μπορούν να μετέχουν στο νέο σύστημα κινητικότητας

Tο αρ. πρωτ. 42128/30-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

30 Οκτωβρίου 2014

Εγκύκλιος : Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016. Τι ισχύει για μετατάξεις – αποσπάσεις με το νέο σύστημα

Απόψεις σχετικά με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 16) του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση»

Το νέο Δημόσιο με fast track διαδικασίες. Πώς θα γίνουν καταργήσεις – συγχωνεύσεις οργανισμών και υπηρεσιών

 

 

 

Advertisements