Εγκύκλιος : Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙΔ αυτών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού (δήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, Ιδρύµατα) και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς αρµοδιότητάς σας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων τους για το έτος 2017, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.   Για τον προγραµµατισµό έτους 2017 πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήµατος

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30

Advertisements