Σε εξέλιξη Ενορκη Διοικητική Εξέταση για το έργο των Σφαγείων της Κάσου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται Ενορκη Διοικητική Εξέταση, που παρήγγειλε την 13η Ιανουαρίου 2017 στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου κ. Π. Βενέρη, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, για τη διαπίστωση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ενεπλάκησαν στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου των σφαγείων της Κάσου.

Η παραγγελία του περιφερειάρχη δόθηκε σε συνέχεια σχετικού με την υπόθεση πορίσματος του επιθεωρητή Δημοσίων Εργων κ. Δημ. Τραπεζιώτη.
Σε οικόπεδο επιφανείας 6.535,80 τ.μ. που, βρίσκεται στο Δήμο Κάσου στη θέση Αγ. Παντελεήμων προβλέπονταν να ανεγερθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σφαγείων.
Με την από 4 Ιουνίου 2014 αίτησή του ο εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου υπέβαλε αίτημα προς το ΣΕΔΕ για την αξιολόγηση της από 5 Μαρτίου 2008 υπογραφείσας σύμβασης, ενώ υπέβαλε και υπόμνημα σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου στους Επιθεωρητές Δημοσίων Εργων.
Προέκυψε ότι μετά από 3 άγονες δημοπρασίες με το σύστημα Προσφορά Μελέτη -Κατασκευή, του έργου και μετά από ακύρωση της αρχικής ανάθεσης του έργου σε τεχνική εταιρεία, έγινε απευθείας ανάθεση σε κοινοπραξία με έκπτωση 3% επί του τιμολογίου της μελέτης, με προϋπολογισμό του έργου 376.000 ευρώ, με ύψος προσφοράς 364,720 ευρώ. Το έργο ήταν ενταγμένο για χρηματοδότηση στο Τομεακό Πρόγραμμα του τέως Υπουργείου Γεωργίας με χρόνο υλοποίησης το τέλος 2009.
Προέκυψαν στην πορεία εμπόδια για την έναρξη υλοποίησης της αρχικής σύμβασης εξαιτίας καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής αδείας, η οποία οφείλετο σε λόγους ιδιοκτησιακού και αρχαιολογίας και εξαιτίας τροποποίησης της αρχικής μελέτης (Αρχιτεκτονικής-Στατικής) η οποία οφείλετο σε απαίτηση του ΣΧΟΠ.
Προς τούτο, μετά από παράκληση του αναδόχου και άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως της, την τροποποίηση της αρχικής μελέτης ανέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία και την υλοποίησε με την εκπόνηση νέας αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΧΟΠ.
Ο ανάδοχος στην πορεία κρίθηκε έκπτωτος και το έργο παρέμεινε στάσιμο, πλην μερικής εκτέλεσης τμήματος των τοιχοποιιών.
Από την έρευνα των επιθεωρητών δημοσίων έργων προέκυψε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν μη σύννομες.
Πιο συγκεκριμένα όλη η διαδικασία υλοποίησης του έργου «Αποπεράτωση Σφαγείων Νήσου Κάσου» μέχρι το στάδιο υπογραφής της σύμβασης έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3669/2008 και στον Ν.4024/2011.
Η Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου όφειλε πριν την σύνταξη των συμβατικών τευχών του έργου να έχει προχωρήσει στην ακριβή και σύμφωνα με το τελικό κατασκευασθέν αντικείμενο του έργου του θέματος ποσοτική παραλαβή των εργασιών αυτού ώστε να έχει προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το τεχνικό αντικείμενο του έργου και τον προϋπολογισμό μελέτης.
Από την στιγμή που ο ανάδοχος του έργου δεν υπέβαλε εντός της οριζόμενης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την οριστική μελέτη εφαρμογής και δεν προχώρησε στην παράλληλη εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όφειλε να επιβάλει στον ανάδοχο τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για το διάστημα από το πέρας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των δύο μηνών μέχρι την υποβολή από τον ανάδοχο της οριστικής μελέτης εφαρμογής.
Από τη στιγμή που το ΣΧΟΠ Δωδεκανήσου ζήτησε την αναπροσαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης, ο χρόνος που υπολειπόταν μέχρι την λήξη της συμβατικής περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν επαρκούσε για την έγκριση της μελέτης και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του, καθώς επίσης και από την στιγμή που η καθυστέρηση της έκδοσης της οικοδομικής άδειας δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου και υπήρχε θέληση τόσο από την πλευρά του της Π.Α. και Δ.Υ. όσο και από την πλευρά του αναδόχου για την συνέχιση και ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου, όφειλε τόσο η Π.Α. όσο και η Δ.Υ. να μεριμνήσουν έγκαιρα να χορηγήσουν παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ακόμα και αν ο ανάδοχος δεν είχε υποβάλει εμπρόθεσμα σχετικό αίτημα.
Ολες οι ενέργειες της ΔΥ και ΠΑ μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας κατασκευής του έργου κρίθηκαν μη σύννομες καθώς δεν μερίμνησαν έγκαιρα να χορηγήσουν παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ώστε να είναι εμπρόθεσμες και να καταστούν στοιχεία της υλοποίησης της σύμβασης κατασκευής του.
Τόσο η ΔΥ όσο και η ΠΑ του έργου του θέματος όφειλαν μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών να προχωρήσουν στην έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου.
Από την στιγμή που τροποποιήθηκε η μελέτη του κτηρίου λόγω απαίτησης του ΣΧΟΠ Δωδεκανήσου και υπήρξαν μεταβολές αντικείμενο του έργου τότε η ΔΥ όφειλε αφενός μεν να  προχωρήσει στην σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. στο οποίο να συμπεριλαμβάνονταν οι μεταβολές του έργου και αφετέρου δε να καλέσει τον ανάδοχο να υποβάλει προς έγκριση αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα για την περαίωση των εργασιών κατασκευής του.
Οι ενέργειες της Δ.Υ. να διαβιβάσει στον ανάδοχο του έργου την οικοδομική άδεια ανέγερσης του έργου δίνοντας του εντολή για άμεση έναρξη των εργασιών κρίθηκε μη σύννομη καθώς δεν μερίμνησε έγκαιρα να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ώστε να είναι εμπρόθεσμες τόσο οι ενέργειες αυτές όσο και η ίδια η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας και να καταστούν στοιχεία της υλοποίησης της.
Η ειδική εντολή και η εκδοθείσα ειδική πρόσκληση για το έργο αποτελούν, όπως κρίθηκε από τον επιθεωρητή, ενέργειες μη σύννομες καθώς αφενός μεν εκδόθηκαν μετά το πέρας της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και αφετέρου δε αφορούν την εκτέλεση εργασιών που είχαν συμπεριληφθεί στην εκπροθέσμως εκδοθείσα οικοδομική άδεια και η Δ.Υ. όσο και και η ΠΑ δεν είχαν μεριμνήσει έγκαιρα για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ώστε να καταστούν μέρος της σύμβασης υλοποίησης του.
Η απόφαση εκπτωσης του αναδόχου του έργου κρίθηκε επιπλέον μη σύννομη καθώς αφενός μεν εκδόθηκε μετά το πέρας της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών και αφετέρου δε αφορούσαν την εκτέλεση εργασιών που είχαν συμπεριληφθεί στην εκπροθέσμως εκδοθείσα οικοδομική άδεια και η ΔΥ όσο και η ΠΑ δεν είχαν μεριμνήσει έγκαιρα για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
Η εκτιθείσα από την ΔΥ τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος δεν ταιριάζει με τις πραγματικά εκτελεσθείσες εργασίες καθώς βασίστηκε στην προμελέτη του έργου χωρίς ως όφειλε να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις του αντικειμένου έργου του θέματος που προέκυψαν από την ανασύνταξη της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης κατόπιν απαίτησης ΣΧΟΠ και χωρίς προηγουμένως προχωρήσει ως όφειλε στην σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριλάβει τις τροποποίησεις του αντικειμένου του έργου του θέματος στο συμβατικό αντικείμενο του έργου.
Η Δ.Υ. καταχρηστικώς επέβαλε ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο θεωρώντας ως ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 01-12-2008 θέλοντας να καλύψει εκ των υστέρων την αμέλεια της να προχωρήσει στην χορήγηση παράτασης της προθεσμίας των εργασιών.

Advertisements