Φ. Ζαννετίδης : Αυτά που αναφέρονται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (για το φράγμα Γαδουρά) τίποτα από τα δύο δεν ισχύει.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για φραγμα Γαδουρά

Ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσέφυγε την Δευτέρα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 31/2017 απόφασης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν επιτρέπεται η υπογραφή του σχεδίου της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης για την κατασκευή υπολειπομένων εργασιών και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων του Φράγματος του Γαδουρά (σχετικά έγραψε η «δ»).   
Η αίτηση θα συζητηθεί την 7η Απριλίου 2017, ενώ από την έκβασή της θα εξαρτηθεί η ομαλή λειτουργία του Φράγματος.

Φιλήμονας Ζαννετίδης : «Η περιφερειακή αρχή, διά της Οικονομικής Επιτροπής με την απόφαση 610 του 2016, αποφάσισε να ανανεώσει την συμπληρωματική σύμβαση της αποδοτικής λειτουργίας του Φράγματος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν την έκανε δεκτή για λόγους τους οποίους γράφει στην απόφασή του. Από αυτά που αναφέρονται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Εμείς υποβάλαμε ήδη προσφυγή η οποία θα συζητηθεί στις 7 Απριλίου 2017 και είμαστε σίγουροι –για τους λόγους τους οποίους αναπτύσσουμε- ότι θα εγκριθεί και θα ξεπεράσουμε κι αυτό το πρόβλημα».

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης, επίσης σε δηλώσεις του για το ίδιο θέμα, τόνισε: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο επικαλέστηκε κάποιους λόγους για να δικαιολογήσει την απόφασή του. Είναι κάτι το οποίο εξετάζει η περιφερειακή αρχή και βρισκόμαστε εν αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων».

Ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Φιλιππάκος δήλωσε στη “δημοκρατική” ότι τα επιχειρήματα που επικαλείται η Περιφέρεια είναι σοβαρά και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ανάκληση της απόφασης.
Στην προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«…Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2534/31-05-2016 Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την 233/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.ΑΙ., ήτοι προ εξαμήνου, προκηρύχτηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», με συνολικό προϋπολογισμό 7.828.200 € προ Φ.Π.Α., στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 580.200€, και κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά. Αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου αποτελεί η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της «Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των Εγκαταστάσεων, και η μέριμνα για τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου, για εξήντα (60) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη, την ΣΥ-ΤΠ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 22α Ιουλίου 2016. Πλην όμως, η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία εξελίχθηκε απολύτως ανώμαλα και χρονοβόρα. Ειδικότερα:
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν : η εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και η Κ/ξια «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Η διαδικασία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών του 1ου σταδίου του διαγωνισμού, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών και της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, ξεκίνησε την 01/08/2016 και ολοκληρώθηκε άμεσα και χωρίς χρονοτριβή στις 05/09/2016.
Στις 07/09/2016 εκδόθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές των δύο συμμετεχόντων και ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Τεχνικών Προσφορών τους.
Στις 12/09/2016 υποβλήθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ενστάσεις.
Στις 19/09/2016 αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικό έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με τίτλο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
Στις 28/09/2016 κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η 534/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία, κατ’ αποδοχή του γνωμοδοτικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απορρίπτονται οι υποβληθείσες ενστάσεις ως απαράδεκτες και εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και το ανωτέρω έγγραφο αιτιολόγησης της βαθμολογίας.
Στις 10/10/2016 ασκήθηκαν εμπρόθεσμα προδικαστικές προσφυγές από τους δύο διαγωνιζόμενους, κατ’ άρθρο 5 ν. 3886/2010, επί των οποίων προβλέπεται απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ηµερών από της επομένης της υποβολής των εν λόγω προδικαστικών προσφυγών. Κατά της τυχόν εκδοθησόμενης απόφασης ή σε περίπτωση άπρακτης της άνω προθεσμίας για την έκδοσή της, επιτρέπεται η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ηµερών, ενώ η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, κωλύουν την σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά
Επί των ως άνω ασκηθεισών προδικαστικών προσφυγών εκδόθηκε ομοίως πάραυτα η υπ’ αριθμ. 616/25.10.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία κατά μερική αποδοχή της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» απεκλείσθη της συνέχειας του διαγωνισμού η Κ/ξια «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Ήδη, η αποκλεισθείσα ως άνω Κοινοπραξία ενημέρωσε την Περιφέρεια με το υπ’ αρ. πρωτ. 1946/07.11.2016 έγγραφό της περί της ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της απόφασης αποκλεισμού της, την αίτηση των οποίων συγκοινοποίησε στην Υπηρεσία. Η ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και εκδόθηκε η υπ’ αρ. Ν 100/2016 απόφαση του ΔΕφΠειρ., η οποία όμως αντί να επιλύσει τη σχετική διαφορά, παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπερ οδήγησε σε έτι μεγαλύτερη καθυστέρηση. Η ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ΔΕΝ έχει ακόμη προσδιοριστεί να συζητηθεί παρά το γεγονός ότι εμείς ΑΜΕΣΑ και μόλις μας κοινοποιήθηκε (αριθμ.πρωτ. 785/ 31.1.2017), ζητήσαμε με το υπ’ αριθμό πρωτ. 824/ 31.1.2017 που διεκπεραιώθηκε στις 1.2.2017 την επίσπευση της συζήτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ενόψει της ως άνω απρόβλεπτης και οψιγενούς ή τουλάχιστον οψιφανούς καθυστέρησης στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της «Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», τούτο δε χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ενόψει επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του έργου, όπως κατωτέρω αναπτύσσουμε, ο Κύριος του Έργου κλήθηκε να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο πλην όμως πραγματικό γεγονός της αντιμετώπισης του προβλήματος λειτουργίας και διαχείρισης της ύδρευσης της Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά. Ως εκ τούτου με την υπ’ αριθμ. 610/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της από 24-10-2016 Συνεδρίασης εγκρίθηκε το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , ο 5ος Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος περιλαμβάνει την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ό,τι αφορά την αύξηση της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. και την προτεινόμενη 3η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που αφορά στην συνέχιση της αποδοτικής λειτουργίας από τον ήδη εγκατεστημένο ανάδοχο για επιπλέον 8 μήνες.
Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη 3η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (3η Σ.Σ.Ε.) αντιμετωπίζεται η δαπάνη εκτέλεσης ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ εργασιών αποδοτικής λειτουργίας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο της πρώτης συναφθείσας σύμβασης, προέκυψε όμως η ανάγκη να εκτελεστούν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και είναι απόλυτα αναγκαίες για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου. Η 3η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (3η Σ.Σ.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που αφορούν σε παράταση της περιόδου αποδοτικής λειτουργίας του έργου, για διάστημα οκτώ μηνών, το οποίο (διάστημα) δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση και την πρώτη και δεύτερη συναφθείσα συμπληρωματική σύμβαση και κατέστη αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δηλαδή λόγω της απρόβλεπτης επιμήκυνσης των διαδικασιών δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων για το μέλλον (η οποία δεν οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις της Υπηρεσίας, που ενήργησε έγκαιρα), και οι οποίες (εργασίες αποδοτικής λειτουργίας) δεν μπορούν κυρίως τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, είναι δε απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.
Στην 3η Σ.Σ.Ε. εντάχθηκαν εργασίες που τιμολογούνται με το συνολικό ποσό των 672.138,67 € , το δε συνολικό ποσό των συμβάσεων της 1ης Σ.Σ.Ε., 2ης Σ.Σ.Ε. και 3ης Σ.Σ.Ε. στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ανέρχεται σε ποσοστό 37,47% του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης , ήτοι μικρότερο του 50% .
Ακολούθως, η Υπηρεσία υπέβαλε το σχέδιο της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 02.01.2017 (αρ. πρωτ. 35/2017).
Το αρμόδιο εν προκειμένω να αποφανθεί Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδρίασε στις 25.01.2017 και με την υπ’ αρ. 31/2017 προσβαλλόμενη με την παρούσα Πράξη του έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, επειδή δήθεν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπογραφή της και συγκεκριμένα επειδή α) ο συμβατικός δεσμός του έργου δεν είναι δήθεν ενεργός και β) δεν αποδεικνύεται ότι οι εργασίες της ΣΣΕ προέκυψαν εξ απρόβλεπτων και οψιγενών περιστατικών που συνδέονται με την τεχνική εκτέλεση του αρχικού έργου».

Πηγή : http://www.dimokratiki.gr

Advertisements