Κατατέθηκε τροπολογία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων (τροποποίηση διατάξεων ν.4369/2016, 3528/2007, 3584/2007)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Οι προτεινόμενες διατάξεις εισάγουν τροποποιήσεις στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων κατόπιν των ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν με το ν.4369/2016 με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, την αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής, αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού των υποψηφίων  που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις.   

Οι ρυθμίσεις αφορούν:

α. την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – Υ.Κ.) και του Ν. 3584/2007 ( Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων) και τον επανακαθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων

β. την κατάργηση των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4275/2014, αναφορικά με την προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων

γ. τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων αναφορικά με την εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη

δ. τη ρύθμιση ή διατήρηση σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα ειδικών συστημάτων επιλογής προϊσταμένων για υπαλλήλους που υπάγονται στον Υ.Κ., μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής

ε. τον καθορισμό τυχόν ειδικών πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων ευθύνης και

στ. τον επανακαθορισμό των απαιτούμενων προσόντων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών.

pdf_

Διαβάστε εδώ την τροπολογία

Πηγή : http://www.hellenicparliament.gr/

Advertisements