Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (6η εγκύκλιος)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), διευκρινίζεται εκ νέου ότι για τις περιπτώσεις ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα ή απασχολούμενων με έμμισθη εντολή, για τους οποίους είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα αποτελεί η βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ: 6ΨΛ3465ΧΘΨ-ΨΧΝ / 3-4-2017

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (5η εγκύκλιος)

Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Έξι διευκρινίσεις & προθεσμία για συγκεντρωτικά στοιχεία (4η εγκύκλιος)

 

 

 

 

Advertisements