Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ : Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού με συμβάσεις ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις»,  δόθηκε στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πριν από την εισαγωγή του προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, θα εξεταστεί από την ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».  

Άρθρο 84 – Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και διαλαμβάνει περιγραφή της υπηρεσιακής ή λειτουργικής ανάγκης, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ. Οι καθαριστές / καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, κατά τις διατάξεις της περ. α’, δύνανται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους». Άρθρο 85 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 Στην παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), η φράση «με πράξη του οικείου

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 84 – Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), προβλέφθηκε η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η μετατροπή αυτού από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών αναγκών των οικείων φορέων με πληρέστερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, ενόψει και των δυσχερειών που προκαλούνται από την υφιστάμενη αναστολή των προσλήψεων, υπό τις απαραίτητες, σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις της λήψης της σχετικής απόφασης από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου και της διαπίστωσης ότι υφίστανται οι απαραίτητοι προς τούτο πόροι. Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης και προς αντιμετώπιση αντίστοιχων αναγκών, με τη ρύθμιση του άρθρου προβλέπεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής και στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Επίσης, η εφαρμογή της ρύθμισης επεκτείνεται δυνητικά και στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεδομένου ότι και στην περίπτωση των εργαζομένων αυτών, οι λειτουργικές ανάγκες που κλήθηκαν να εξυπηρετούν μπορεί σε πολλές περιπτώσεις, να απαιτούν τη διάθεση περισσότερων ωρών εργασίας. Τέλος, με την προσθήκη της περ. γ’ δίνεται και για λόγους αποτελεσματικότερης κάλυψης των αναγκών καθαριότητας στις σχολικές αίθουσες, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης, σε καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών, κτιρίων των οποίων το ωράριο έχει επεκταθεί, καθηκόντων καθαρισμού σχολικών μονάδων και πέραν αυτών, στις οποίες είχαν αρχικώς τοποθετηθεί.

Διαβάστε :

Το πολυνομοσχέδιο

Την αιτιολογική έκθεση

 

Επιστολή Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προς τον ΥΠΕΣ για το θέμα της αύξησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης

Σκουρλέτης : Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε αυτό το πολυθρύλητο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» για την Αυτοδιοίκηση

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΝΑι

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Η αδιαφορία ή η διαρκής μετάθεση ευχάριστων υποσχέσεων στο αόριστο μέλλον δηλώνει τον ορισμό του απόλυτου εμπαιγμού.

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Αίτημα για παρέμβαση του Περιφερειάρχη προς την ΕΝΠΕ και τον Υπουργό Εσωτερικών

ΟΣΥΑΠΕ : Πλήρη απασχόληση για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, που εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΑΧ αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης

Σκουρλέτης: Τι είπε στην ΚΕΔΕ για πολυνομοσχέδιο, μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, εκλογικό σύστημα

Εντός Ιανουαρίου στη Βουλή το νέο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ

Καταργούνται τμήματα του άρθρου 176 (ν.3852/2016) που υποχρέωναν τις περιφέρειες να ασκούν ένδικα μέσα, δηλαδή πρακτικά να προσφεύγουν σε ανώτερο βαθμό, ώστε να ακυρώνονται οι δικαστικές αποφάσεις.

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Υπενθύμιση ρύθμισης για τους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΟΤΑ Β΄ βαθμού

Το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ δεν αποσύρεται, θα κατατεθεί εντός Δεκεμβρίου για να προωθηθούν επείγουσες διατάξεις και σε δεύτερη φάση κάποιες άλλες.

Υπόμνημα προς τους Υπουργούς απέστειλε ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ περιγράφοντας τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης. Μετά από αιτήματα φορέων, το ΥΠΕΣΔΑ εξετάζει σοβαρά το ζήτημα της αύξησης του ωραρίου μέχρι το ανώτατο όριο του πλήρως ωραρίου και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού

Παρέμβαση της ΟΣΥΑΠΕ για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου – Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών

16 Μαρτίου 2016

«Παρέμβαση του Δ. Γάκη για 57 εργαζόμενους……» Αντίστοιχη περιμένουμε και για τους 32 υπαλλήλους ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης των περιφερειών της χώρας

Ψηφίσθηκε το «παράλληλο πρόγραμμα. Άφησαν εκτός τους 32 υπαλλήλους των Περιφερειών και νομοθέτησαν για τους 500 περίπου Δημοτικούς υπαλλήλους παρέχοντας τη δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης τους από 4ωρη σε 8ωρη απασχόληση.

20 Φεβρουαρίου 2016

Παράλληλο πρόγραμμα: Σήμερα και αύριο η συζήτηση στη Βουλή – Στην τροποποίηση των 4ωρων ΙΔΑΧ θα συμπεριλάβουν και τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού; Υπηρετούν 32 εργαζόμενοι στις Περιφέρειες και 500 στους Δήμους.

19 Φεβρουαρίου 2016

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου σε πλήρους απασχόλησης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα πρώτα μέτρα παράλληλου προγράμματος – Τι αλλάζει σε ωράριο, αποδοχές, μετατάξεις και ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα για υπαλλήλους ΟΤΑ

Πότε θα συμπεριληφθεί η τροποποίηση των 4ωρων ΙΔΑΧ μερικής, σε πλήρους απασχόλησης; Στο νομοσχέδιο για τις «βοσκήσιμες γαίες» πρόσθεσαν δεκατέσσερις υπουργικές τροπολογίες!

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Συνδικαλιστικά «παιχνίδια» (;) στις πλάτες των ΙΔΑΧ…

Advertisements