Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ ΔΕΥΑΡ και εργαζομένων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΔΕΥΑΡ

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό «μαμούθ» με δεκάδες εργαζόμενους, που είχαν προσφύγει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου κατά της ΔΕΥΑ Ρόδου, προχώρησε η προηγούμενη διοίκηση της επιχείρησης, διακανονίζοντας την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ περίπου σε 18 δόσεις.    
Κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου, είχαν ασκηθεί από τους εργαζόμενους (εν ενεργεία και μη) αγωγές εργατικών διαφορών, άλλως αδικοπραξίας, άλλως αδικαιολογήτου πλουτισμού, με τις οποίες αιτήθηκαν την επιστροφή των χρηματικών ποσών κατά τα οποία περικόπηκε η μισθοδοσία τους, βάσει των Ν. 3833/2010 και 3845/2010 κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012.
Η Επιχείρηση προχώρησε σε συμβιβαστική επίλυση των διαφορών αυτών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 419/16-11-2016 απόφαση της.
Πέραν των αγωγών που η συμβιβαστική επίλυση τους επήλθε με την ως άνω απόφαση ασκήθηκαν επιπρόσθετα κι άλλες αγωγές ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι για το ίδιο ακριβώς νομικό ζήτημα έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 32/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου και 152/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(που έκρινε ως Εφετείο) αντίστοιχα, μετά από όμοια αγωγή που άσκησαν έτεροι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΡ και με τις οποίες έγινε δεκτή στο σύνολό της, η όμοια αυτή αγωγή.
Η διοίκηση της ΔΕΥΑ Ρόδου αποφάσισε  κατόπιν διαπραγματεύσεων να επιλύσει την διαφορά της με τους εργαζόμενους ως εξής:
1.- Αναγνωρίζουν την αντικειμενική δυσχέρεια ακριβούς διάγνωσης των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010 περί εφαρμογής ή μη αυτών σε ΝΠΙΔ, όπως τυγχάνει το δεύτερο των συμβιβαζόμενων.
2.- Αναγνωρίζουν ότι τόσο οι αγωγικοί ισχυρισμοί των εργαζομένων όσο και οι ισχυρισμοί της ΔΕΥΑΡ ήταν καλόπιστοι, διατυπώθηκαν χωρίς πταίσμα και δεν αποσκοπούσαν στην πρόκληση οικονομικής ζημίας ή ηθικής βλάβης της άλλης πλευράς ή τρίτου.
3.- Αποφασίζουν να προβούν με καλή πίστη σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, προκειμένου να διευθετηθεί εξωδικαστικώς η μεταξύ τους διαφορά, παρακινούμενοι από την κοινή επιθυμία τους όπως αποφύγουν την βάσανο και τα οικονομικά βάρη του δικαστικού αγώνα, λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη για το ίδιο ακριβώς νομικό ζήτημα έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 32/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου και 152/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(που έκρινε ως Εφετείο) αντίστοιχα, μετά από όμοια αγωγή που άσκησαν έτεροι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΡ και με τις οποίες έγινε δεκτή στο σύνολο της η όμοια αυτή αγωγή, αλλά και άλλων τελεσίδικων αποφάσεων για το ίδιο θέμα (97/2015 Μον/λές Πρωτ. Λαμίας (δικάζον ως Εφετείο).
4α.- Αποφασίζουν να καταβληθούν σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται παρακάτω, στα επιμέρους σχέδια των πρακτικών εξώδικης επίλυσης διαφοράς για κάθε αγωγή.
4β.- Ρητά συμφωνείται ότι από τα παρακάτω αναφερόμενα ποσά, όπως αυτά προσδιορίζονται για έκαστο των εναγόντων, η ΔΕΥΑΡ θα παρακρατήσει, 1) το φόρο που αντιστοιχεί στο ποσό που θα λάβει ο καθένας, 2) τις οφειλές του προς την ΔΕΥΑΡ, εφόσον υφίστανται τέτοιες, και ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από τις υπ’ αριθμ. 248 και 249/2015 αποφάσεις του Αρείου Πάγου, 3) την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, ως η οποία προσδιορίζεται στην παρακάτω παράγραφο με αριθμό (5).
4γ.- Το ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του φόρου, των οφειλών και της αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων, θα καταβληθεί σε κάθε έναν από τους ενάγοντες (εργαζόμενους εν ενεργεία και μη της ΔΕΥΑΡ) σε δεκαοκτώ (18) άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβαλλόμενης εντός του επομένου από την επικύρωση του πρακτικού συμβιβασμού, μηνός.
Όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών καταβολής των παραπάνω δόσεων, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η ΔΕΥΑΡ δεν καταβάλει κάποια από τις παραπάνω δόσεις μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και καθυστερήσει την καταβολή της για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των (30) ημερών, οι δικαιούχοι των δόσεων δεν μπορούν να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος πριν παρέλθουν (30) ημέρες από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθεί η δόση.
5.-Έκαστος των εναγόντων (εργαζομένων εν ενεργεία και μη της ΔΕΥΑΡ) συμφωνεί και δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη ΔΕΥΑΡ, όπως αυτή παρακρατήσει από το χρηματικό ποσό του κεφαλαίου που αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και το οποίο δικαιούται να λάβει κάθε ένας εκ των εναγόντων, το ποσοστό 10% δικηγορικής αμοιβής, προκειμένου να το αποδώσει προς τους πληρεξούσιους δικηγόρους των εναγόντων, Απόστολο Γκατζιό, Δημήτριο Κοντογιάννη και Νικόλαο Γουγουλάκη σε τραπεζικούς λογαριασμούς που αυτοί θα υποδείξουν, σε τρεις (3) άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβαλλόμενης εντός του επομένου από την επικύρωση του πρακτικού συμβιβασμού, μηνός.
6.- Ο καθένας των πρώτων των εναγόντων συμφωνεί όπως η παρακράτηση του φόρου, των τυχόν οφειλών του και της αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων, θα γίνει από τη ΔΕΥΑΡ, εφ’ άπαξ και πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης που αναλυτικά αναφέρεται αμέσως παρακάτω.
7.- Συμφωνούν όπως οι ενάγοντες, παραιτηθούν από το αίτημα καταβολής τόκων, όπως αυτό είχε διατυπωθεί στις προαναφερόμενες αγωγές εργατικής διαφοράς ,άλλως αδικοπραξίας, άλλως αδικαιολογήτου πλουτισμού των πρώτων κατά της ΔΕΥΑΡ, δηλαδή από την δήλη ημέρα που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό, διαφορετικά από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
8.- Συμφωνούν ότι η δικαστική δαπάνη της δίκης που άνοιξε μεταξύ των, πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ αφενός των πρώτων των συμβιβαζόμενων και αφετέρου του δεύτερου αυτών.
9.- Άπαντες ol συμβιβαζόμενοι συμφωνούν ότι με κοινή τους αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, θα επισπεύσουν την επικύρωση πρακτικών εξώδικης επίλυσης διαφοράς κατ’ άρθρον 214 Α Κ.Πολ.Δ.. Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς ή από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.
10.- Άπαντες οι συμβιβαζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης ή ακύρωσης του πρακτικού που θα επικυρωθεί.
11.-Ότι καταργείται η ανοιγείσα δίκη μεταξύ των εναγόντων και της ΔΕΥΑΡ. Περαιτέρω, τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης διαφοράς κατ’    άρθρον 214 Α Κ.Πολ.Δ. που θα κατατεθούν ενώπιον των Δικαστηρίων.

Άρειος Πάγος: Στοπ στη μείωση αποδοχών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ

Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των 182 υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ για αναστολή και ακύρωση της απόφασης για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Ασφαλιστικά μέτρα από 182 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο

 

 

 

 

 

Advertisements