ΠΟΓΕΔΥ: Κινδυνεύουν οι γεωτεχνικοί να χάσουν την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για πογεδυ

Επιστολή προς την υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγα Γεροβασίλη, στην οποία επισημαίνουν τον κίνδυνο οι γεωτεχνικοί να γίνουν ο μοναδικός κλάδος που θα χάσει το δικαιώμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ). Ειδικότερα στην επιστολή της, η ΠΟΓΕΔΥ, σημειώνει:   

“Κυρία Υπουργέ,

Με το παρόν έγγραφό μας προσπαθούμε να σας αναλύσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους Γεωτεχνικούς, όπου κινδυνεύουν να γίνουν ο μοναδικός κλάδος σε όλο το Δημόσιο για τον οποίο δεν θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ευελπιστούμε με την δική σας στάση και αποφασιστικότητα να δώσετε λύση στο πρόβλημα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υ.Κ. ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09.2.2007), και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), όπως αντικαταστήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27.2.2016), προβλέπεται ότι: Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίστηκαν με το π.δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α΄/13.07.2016).

Κατά το πλήρες κείμενο του άρθρου 4 του π.δ. 69/2016 ορίζεται ότι: «η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται». Ομοίως στην παρ. 3 του άρθρου 6, στα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία, στο σημείο α) αναφέρεται: «Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτείται καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος εργασίας», ενώ στην παρ. 2, για τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, στο σημείο α) απαιτείται: «Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκεια της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του μέλους επαγγέλματος».

Με την Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/03-04-2017 εγκύκλιό σας διευκρινίζεται εκ νέου ότι: “για τις περιπτώσεις ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα ή απασχολούμενων με έμμισθη εντολή, για τους οποίους είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα αποτελεί η βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου”.

Σε ότι αφορά εμάς τους Γεωτεχνικούς, με το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α΄/29.12.2000) θεσπίστηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού, η οποία ήταν απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος, όλων των Γεωτεχνικών ειδικοτήτων. Σημειώνεται επίσης ότι, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του εν λόγω π.δ. ορίστηκε πως η άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού είναι απαραίτητη για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέση του δημοσίου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ως υποχρεωτική καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ανωτέρου εδαφίου ορίστηκε αρχικώς η προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος, η οποία εκ των υστέρων παρατάθηκε έως την 30η Ιουνίου 2002 [παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 117/2001 (ΦΕΚ 106/Α΄/25.05.2001)] και η οποία μετέπειτα ξαναπαρατάθηκε έως την 29η Φεβρουαρίου 2004 [παρ. 3 το άρθρου 1 του π.δ. 262/2003 (ΦΕΚ 237/Α΄/14.10.2003)].

Συνεπώς τουλάχιστον έως και τις 29.02.2004, το επάγγελμα του Γεωτεχνικού στον ιδιωτικό τομέα μπορούσε να ασκείται κανονικά χωρίς καμία νομική απαίτηση για κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Αλλά ούτε και στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.) αποτελούσε ειδικό τυπικό προσόν η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατά τις προκηρύξεις ή τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Με την Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8-12-2016 εγκύκλιό σας διευκρινίζεται ότι για να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε”… σε χρόνο κατά τον οποίο η άδεια άσκησης επαγγέλματος δεν προβλεπόταν, αλλά θεσμοθετήθηκε και απαιτείτο σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο, η προϋπηρεσία αυτή για το διάστημα που δεν απαιτείτο η άδεια δύναται να αναγνωριστεί εφόσον νομίμως ασκείτο κατά το χρόνο εκείνο το επάγγελμα. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους σχετική νομοθεσία που τεκμηριώνει το νόμιμο της ασκήσεως του επαγγέλματός τους, ως ανωτέρω.”

Βάσει των ανωτέρω θεωρούμε πως στερούνται ισονομίας και συνιστούν διακριτική μεταχείριση πράξεις της Διοίκησης να μην αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των συναδέλφων οι οποίοι δεν κατείχαν άδεια κατά την άσκηση της προϋπηρεσίας αυτής στον ιδιωτικό τομέα, πριν από την 29η Φεβρουαρίου 2004.”

Πηγή : http://www.aftodioikisi.gr

Advertisements