Εγκύκλιος : Έως 31 Ιουλίου η «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

H έγκαιρη, έως 31-7-2017, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και των λοιπών φορέων του Δημοσίου ανάγεται σε ζήτημα κρίσιμης σημασίας, καθώς η έκδοση των επικαιροποιημένων Οργανισμών/Κανονισμών τους αποτελεί μία εκ των βασικών και απαρέγκλιτων προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), το οποίο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄).    

Με την επιχειρούμενη αναδιοργάνωση αποσκοπείται η πραγματική αποτύπωση των αναγκών των φορέων. Σε περίπτωση μη αποστολής του σχετικού υλικού, κατά τα ανωτέρω, εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας,  το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας θα εφαρμοσθεί βάσει των υφιστάμενων Οργανισμών/Κανονισμών των υπηρεσιών των φορέων.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : 94Η7465ΧΘΨ-3ΔΣ / 2-6-2017

Επισημάνσεις για τις Περιφέρειες :

Το άρθρο 241 του «Καλλικράτη» δεν προβλέπει διαδικασία τροποποίησης υπό μορφή οδηγιών και εντολών

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, που πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο ο φορέας, και επίσης ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο παρακολουθεί τις ανάγκες του φορέα και ανάλογα τροποποιείται.

«Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 5 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.7.2014), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη ιδίως, οι ασκούμενες Αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας.

Η εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017»  επισημαίνει «…Αναφορικά με τη στοχοθεσία των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών των εν λόγω φορέων καθώς και της συμμετοχής της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ στην προβλεπόμενη διαδικασία, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος (ΑΔΑ : ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9)

Ο ν.3852/2010 «…Πρόγραμμα Καλλικράτης»  άρθρο 268 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών, αναφέρει ότι οι διατάξεις του Ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρμογή στις περιφέρειες.

 

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου η επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων. – Το άρθρο 241 του «Καλλικράτη» δεν προβλέπει διαδικασία τροποποίησης υπό μορφή οδηγιών και εντολών

Advertisements