Εγκύκλιος : Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που αφορούν το καθεστώς των μετατάξεων και αποσπάσεων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), με το άρθρο 100 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224).
Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ: 70ΘΔ465ΧΘΨ-ΞΔ9 / 12-6-2017 «Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύουν»

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4472/2017 (πολυνομοσχέδιο) – Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου……. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Εγκύκλιος : Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4440/2016)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/τ.Α/02-12-16 Ν.4440/2016 το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements