Εγκύκλιος : Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Τα υφιστάμενα προβλήματα που πρόεκυψαν από την διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του ν.4264/14, απαιτούσαν καθιέρωση σαφών και διαφανών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
Οι νέες οικονομικές συνθήκες, οδηγούν στην επικαιροποίηση των κοινωνικών κριτηρίων και την ποσόστωση ανά κατηγορία αυτών.
Επίσης, η υφιστάμενη νομοθεσία σε πολλές των περιπτώσεων εφαρμοζόταν λανθασμένα στην απονομή αδιάθετων αδειών.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ: ΩΠΥ1465ΧΙ8-ΚΞΒ / 15-6-2017

Advertisements