Εγκύκλιος : «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στην εγκύκλιο του, το ΥΠ.Δ.Α. ζητά από όλα τα Υπουργεία, να καθορίσουν Μονάδες ή Υπηρεσίες (Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις, Τμήματα κ.λπ.) του τομέα ευθύνης τους, στις οποίες θα εφαρμόσουν το ΚΠΑ και αφετέρου να προσδιορίσουν το σχετικό χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του, αποστέλλοντας τα στοιχεία αυτά εγγράφως στη Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων – Τμήμα Οργάνωσης & Αξιολόγησης Δομών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. …………..  

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΤ12465ΧΘΨ-ΥΜΦ / 20-6-2017

…………….Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη Διαδρομή: http://www.minadmin.gov.gr / Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση-Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης / Ποιότητα και Αποδοτικότητα / Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης, βρίσκεται όλο το υλικό που αφορά σε θέματα εφαρμογής του ΚΠΑ και πιο συγκεκριμένα το Εγχειρίδιο του ΚΠΑ 2013, ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του, η αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537-12/04/2007 παλαιότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας, στην οποία περιγράφονται εν συντομία οι κύριες φάσεις και τα στάδια εφαρμογής του ΚΠΑ, καθώς και οι αριθ.πρωτ.8580/24.03.2016 και ΔΙΟΜ/13815/18.05.2016 νεώτερες εγκύκλιοί μας…………….

Επισημάνσεις για τις Περιφέρειες :

Ο ν.3852/2010 «…Πρόγραμμα Καλλικράτης»  άρθρο 268 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών, αναφέρει ότι οι διατάξεις του Ν. 3230/2004 δεν έχουν εφαρμογή στις περιφέρειες.

Το άρθρο 241 του «Καλλικράτη» δεν προβλέπει διαδικασία τροποποίησης υπό μορφή οδηγιών και εντολών

Εγκύκλιος : Έως 31 Ιουλίου η «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017

Advertisements