Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4483/2017 (πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ) «…Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών…»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/τ.Β΄/31-7-2017 Ν.44836/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»

Advertisements