Εγκύκλιος : Έως τη Παρασκευή 15/12/2017 να συσταθούν ομάδες εργασίας και να ορισθούν υπάλληλοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Προκειμένου ένας φορέας να λειτουργεί ως φορέας υποδοχής, δηλαδή να υποβάλει αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, θα
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρ. 4 του ν.4440/2016.   

Εγκύκλιος : ΑΔΑ : 6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ / 11-12-2017

Η μη ένταξη ενός φορέα στο ΕΣΚ δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να
συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.

Έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του
Ψηφιακού Οργανογράμματος,

 

Advertisements