Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Σάββατο 21 Ιουλίου 2018. Μεταξύ των θεμάτων, η υποβολή πρότασης για την λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 21 Ιουλίου, ημέρα Σαββάτο και ώρα 10:45 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας 1 – Ρόδος) με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :   

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΘΕΜΑ 9ο ΠΣ 210718

ΘΕΜΑ: 9ο  Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης για την πράξη «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου» (Ν. 4445/2016). Εισηγητής: Χρηστιάννα Πάπιτση

Χρήσιμες πληροφορίες για την προαναφερόμενη πράξη, θα βρείτε στους ακόλουθους  συνδέσμους : 

Προϋπολογισμός  : 200.000 €

Απευθύνεται   στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και  στη  Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

ΑΔΑ : 6ΟΓΟ7ΛΞ-5ΞΠ / 11-6-2018 « Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου »

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Με το Ν. 4445/2016 προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Εθνικός Μηχανισµός σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, τις ήδη υπάρχουσες ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης που συστήνονται µε αυτόν το νόµο. Τα Παρατηρητήρια στοχεύουν:

α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,

β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,

γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού,

δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Tα ζητήµατα, που σχετίζονται µε την οργανωτική διάρθρωση και το προσωπικό των Παρατηρητηρίων, ρυθµίζονται µε τους Οργανισµούς των Περιφερειών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 241 του Ν. 3852/2010.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που θα συµµετέχει στον ΕΜ είναι η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας. Αυτή η ∆ιεύθυνση, θα συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήµων για τη χάραξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) καθώς και µε τον ΕΜ. Θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεµάτων κοινωνικής πολιτικής µεταξύ των δήµων εντός των ορίων της Περιφέρειας. Συγκεκριµένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους δήµους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Πέραν των µονίµων στελεχών των ∆ιευθύνσεων Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, εκτιµάται ότι απαιτείται:

  1. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες µε κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και σχετική επαγγελµατική εµπειρία.
  2. Προµήθεια υπηρεσιών όπως έρευνες και µελέτες που θα είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση στοιχείων και ενηµέρωση του Εθνικού Μηχανισµού.
  3. Προµήθεια εξοπλισµού (hardware και software), και διάφορες άλλες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, όπως ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας κ.α.

Η διάρκεια της χρηµατοδότησης είναι 3 έτη.

Advertisements