Εγκύκλιος : Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου) των Ο.Τ.Α. Β΄Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος : 55546/11-10-2018 «Κοινοποίηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.» για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου) όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β ́ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών  

 

 

Εγκύκλιος : Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

ΟΣΥΑΠΕ : Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ

ΥΠΕΣ : Δεν είναι δυνατή η προσχώρηση της ΠΟΓΕΔΥ στην από 4-6-2018 ΕΣΣΕ που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Σ.Υ.ΑΠ.Ε (ΦΕΚ 2358/Β/2018)

ΠΝΑι : Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας για τις διαδικασίες καθορισμού των δικαιούχων μειωμένου ωραρίου εργασίας σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε.

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

Για πρώτη φορά Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους στις περιφέρειες

 

 

Advertisements