Κατατέθηκε το ν/σ για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Βουλή_1

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Συνέχεια

Advertisements

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ : Ορκωμοσία Αιρετών Περιφερειών, Δήμων & Κοινοτήτων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2 / 20-8-2019  Ορκωμοσία και εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών

ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ / 21-8-2019  Ορκωμοσία αιρετών δήμων και κοινοτήτων

 

ΥΠΑΑΤ : «Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων».

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Απόφαση 6153/204490/12.08.2019 προκήρυξης θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Έντυπο Αίτησης

Συνέχεια

ΟΣΥΑΠΕ – Περιφερειακή ΣΥΜΜΑΧΙΑ : Όταν ο προσχηματικός «διάλογος» καταντάει μονότονος μονόλογος

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

symmaxia_osyape_foto_

Ψηφίσθηκε ρύθμιση (ν. 4623/2019, άρθρο 110) για πρόσληψη (50) συμβασιούχων εργαζομένων ΙΔΟΧ κάθε έτος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με δυνατότητα διάθεσης στις Περιφέρειες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Συνέχεια

ΕΚΡ: Με τροπολογία καταργήθηκαν προστατευτικές για τους εργαζόμενους διατάξεις

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εργατουπαλληλικό Κέντρο Ρόδου

Tο Ε.Κ. Ρόδου καταγγέλλει τις τροπολογίες, που ψηφίστηκαν εν μέσω θέρους στη Βουλή την τελευταία στιγμή χωρίς καμία διαβούλευση και οι οποίες καταργούν προστατευτικές για τους εργαζόμενους διατάξεις.

Με τρεις αιφνίδιες αντεργατικές τροπολογίες:

Συνέχεια

Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer- DPO) – (Ν.4623/2019 άρθρο 19)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Βουλή_1

Ν.4623/2019 Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 19 Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Συνέχεια

Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες στις Περιφέρειες (Ν.4623/2019 άρθρο 15)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Βουλή_1

Ν.4623/2019 Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα

Άρθρο 15 Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήµων και περιφερειών  Συνέχεια

Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται µία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέµατα πολιτικής προστασίας (Ν.4623/2019 άρθρο 93)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Βουλή_1

Ν.4623/2019 Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 93 Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Συνέχεια

Λογιστικές εργασίες νοσοκομείων μπορούν να εκχωρηθούν σε ιδιώτες (Ν.4623/2019 άρθρο 79)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Βουλή_1

Ν.4623/2019 Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα

Άρθρο 79 Λογιστικές εργασίες σε νοσοκοµεία και εποπτευόµενους φορείς

Το άρθρο 36 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), αντικαθίσταται ως εξής: Συνέχεια

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9-8-2019) Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9-8-2019) Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

Συνέχεια