Το δικαίωµα της πρόσβασης στα έγγραφα αποτελεί έκφανση του δικαιώµατος στην πληροφόρηση, της αρχής της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για συνήγορος του πολίτη

Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, διαµαρτυρόµενος για την παράλειψη ενηµέρωσης, και κυρίως για την άρνηση χορήγησης στοιχείων εκ µέρους του δήµου Λαυρεωτικής σχετικά µε τη νοµιµότητα λειτουργίας µουσικής δύο καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Κερατέα.      Συνέχεια

Advertisements

Εγκύκλιος : Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 το Υπουργείο έκρινε σκόπιμο την επισήμανση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων που υπεβλήθησαν από τους ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα.
Συνέχεια

Εγκύκλιος : Κατανομή ποσού 69.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Μεταφορά μαθητών

ΑΔΑ: 68Ε2465ΧΘ7-ΟΡ7 / 21-11-2017 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 69.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :   Συνέχεια

Εγκύκλιος : Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων – Εμπλοκή Περιφερειών στην άμεση αντιμετώπιση

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ / 1-11-2017

Παραθέτουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία που αφορούν στο ρόλο Περιφερειαρχών και Δημάρχων :  Συνέχεια

Εγκύκλιος : Δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρ. 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (αρ. πρωτ. 2/16505/ΔΕΠ/27-3-2017) που απαντά σε ερώτημα του Δήμου Ηλιούπολης σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4368/2016.

Εγκύκλιος : Οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 36514/26 Οκτωβρίου 2017 

Ολοκλήρωση ενημέρωσης των πεδίων «Εργασιακή Σχέση» και «Κατηγορία Προσωπικού» στο πλαίσιο της Εγκυκλίου 17/20368/16.6.2017 – Οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου