Εγκύκλιος για τους ΟΤΑ : Ψηφιακό Οργανόγραμμα – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel …το αργότερο έως την 9 η Οκτωβρίου 2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Για την κάλυψη των κενών θέσεων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καλούνται οι Περιφέρειες να αποτυπώσουν το οργανόγραμμά τους σε πρότυπο αρχείο Excel το αργότερο έως την 9η Οκτωβρίου 2017 (εγκύκλιος Γεροβασίλη ΑΔΑ : Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ / 3-10-2017)     Συνέχεια

Advertisements

Αποδεκτή η προσφυγή υπαλλήλου Περιφέρειας κατά απόφασης Διευθυντή για ανάθεση καθηκόντων άλλου Τμήματος

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε αποδεκτή η προσφυγή υπαλλήλου Περιφέρειας, κατά  απόφασης του Διευθυντή Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία του ανέθετε καθήκοντα άλλου τμήματος (παράλληλα καθήκοντα)      Συνέχεια

Εγκύκλιος : Πώς θα εφαρμοστεί η κινητικότητα στους ΟΤΑ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού θα α̟ποστείλουν τα αιτήµατά τους για τις θέσεις ̟προς π̟λήρωση µε µετάταξη ή τις ανάγκες για α̟πόσ̟παση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας, χωρίς να α̟παιτείται η ̟προηγούµενη αξιολόγηση των δοµών τους.   Συνέχεια

Σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΦΕΚ 3212/τ.Β΄/13-9-2017), η οποία λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Συνέχεια

Εγκύκλιος : Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπηρεσίες θα αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.   Συνέχεια

Εγκύκλιος : Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2018 – Ενδεικτικές αποφάσεις υπηρεσιών καθορισμού των στόχων και δεικτών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση προώθηση των διαδικασιών στοχοθεσίας για το έτος 2018, καλούνται οι φορείς να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας του φορέα τους.  Αρμόδιες Διευθύνσεις/Τμήματα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών είναι οι οργανικές μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες, όπως προβλέπεται από τον οργανισμό έκαστου φορέα, άλλως οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού.

Διαβάστε τη εγκύκλιο ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ / 28-8-2017  

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Χορήγηση ειδικής άδειας 22 ημερών σε γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Με τις διατάξεις του άρθρυο 149 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) ορίζεται ότι, η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται, σύμφωνα με εγκύκλιο της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΡ9Θ465ΧΘΨ-ΛΤΥ / 23-8-2017

Εγκύκλιος : Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Νέα, διορθωμένη Εγκύκλιος του Διοικητή του ΕΦΚΑ, Αθανάσιου Μπακαλέξη, σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης και ειδικότερα, τις περιπτώσεις Β και Γ του κεφαλαίου 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7), λόγω εκ παραδρομής απεικόνισης των χρονολογιών ασφαλισμένων σε διακοπή.   Συνέχεια

Εγκύκλιος : Παράταση έως 1/1/2018 στην υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, κάτι που προβλέφθηκε με το νόμο για την κινητικότητα (Ν.440/2016) παίρνει εξάμηνη παράταση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ / 27-7/2017