Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-2019  «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών»

Συνέχεια

Advertisements

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ : Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά το χρονικό διάστημα από τις 26 Απριλίου 2019 έως και 1η Σεπτεµβρίου 2019

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Δεδομένου  ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 26η Μαΐου 2019,  οι αναφερόμενοι στην εγκύκλιο φορείς, από τις 26/4/2019 δεν θα προωθούν αιτήματα που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού πάσης φύσεως, καθώς και αιτήματα που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης, ένταξης, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.  Συνέχεια

Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων στο Νότιο Αιγαίο, με βάση το μόνιμο πληθυσμό, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

ΑΔΑ : Ω9ΨΕ465ΧΘ7-15Ε / 1-4-2019     «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή»  Συνέχεια

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου λόγω αναπηρίας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ / 3-4-2019 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου»  

1. Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) τέκνου και άνω   Συνέχεια

Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019 – H υποβολή συνολικά των αιτημάτων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 10 Απριλίου 2019

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7 / 27-03-09 «Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019»

Συνέχεια

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Σύσταση-συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ / 12-3-2019 «Σύσταση-συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει)» 

Συνέχεια

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα – WEB ACCESSIBILITY

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος  ΑΔΑ : ΩΦΜΜ465ΧΘΨ-ΧΩΚ / 20-03-2019 «Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ (2016/2102) του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα».

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – Τροπολογίες διατάξεων του Υ.Κ. που αφορούν διευκολύνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, άδειες εξετάσεων, μεταπτυχιακή εκπαίδευση, κινητικότητα, κλπ.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 17 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:  Συνέχεια

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Αξιολόγηση προσωπικού και χρονοδιάγραμμα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 οι σχετικές με την αξιολόγηση ενέργειες στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα διενεργηθούν από 14 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019.

Ειδικότερα, για την απρόσκοπτη διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης έχουν ως εξής :  Συνέχεια

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ : Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και καταργείται η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ από τις αρμόδιες για εποπτεία Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr.  Συνέχεια