Εγκύκλιος : Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΩΔΡΩ465ΧΘΨ-ΔΨΛ / 16-3-2018 «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»

 

Advertisements

Εγκύκλιος : Αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού μέχρι την έκδοση νεωτέρας (…εντός της 1ης εβδομάδας του Απριλίου) μετά από παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

 

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ-ΓΓ6 / 14-3-2018 «Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017»

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Οι Δ/νσεις Προσωπικού καλούνται μέχρι τις 14.3.2018 να συμπληρώσουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα στοιχεία των υπαλλήλων που λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : Ω8Ζ0Η-7ΕΓ/5.3.2018 – Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας    Συνέχεια

Οι υπάλληλοι του κλάδου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΟΣΥΑΠΕ

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 3/16-1-2018 εγγράφου της ΟΣΥΑΠΕ η Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείο Εσωτερικών έχει την άποψη, λαμβανομένων υπόψη και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.83/1989, ότι οι υπάλληλοι του εν λόγω κλάδου των Περιφερειών υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.   Συνέχεια

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Υποχρεωτικά εντός 20 ημερών οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων για την άσκηση δίωξης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική όχι μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος Συνέχεια

Γνωμοδότηση ΝΣΚ : Άρνηση συμμετοχής του εκλεγέντος μέλους στο συλλογικό όργανο (τριμελούς επιτροπής), συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΝΣΚ

Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 282/2017 του ΝΣΚ Τμήμα Α΄ Συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2017

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

 

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 6ΡΘΠ465ΧΞ-22Μ / 26-1-2018

 

Πόθεν Έσχες: Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ.: 65/Γ/2018 εγκύκλιος αναφορικά με τη σύνταξη των καταλόγων υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΟΠΣ_ΠΟΘΕΝ

Αθήνα, 24/1/2018
Αρ. Πρωτ : 65/Γ/ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Γ’  Μονάδα
Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, 118 53 Αθήνα
Συνέχεια