Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος : ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2793/Οικ.32101 / 7-9-2018 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη»

Συνέχεια

Advertisements

Ελ.Συν. : «…Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας επιφυλάσσεται μόνο υπέρ των εργαζομένων, …[που] …έρχονται σε άμεση επαφή με τις επιβαρυντικές περιστάσεις και τους ρυπογόνους παράγοντες των χώρων που εργάζονται…»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για Ελεγκτικό Συνέδριο

«…Από το συνδυασμό όλων των ως άνω ρυθμίσεων και ενόψει του σκοπού του άρθρου του ν. 4368/2016, όπως αποτυπώνεται στη συνοδεύουσα αυτό αιτιολογική έκθεση, συνάγεται ότι η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας επιφυλάσσεται, ακόμα και βάσει της νέας, ειδικής διάταξης του άρθρου 22 του ν.4368/2016, μόνο υπέρ των εργαζομένων, οι οποίοι, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και ανεξάρτητα από την ειδικότερη περιγραφή της ειδικότητάς τους στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας κάθε φορέα, έρχονται σε άμεση επαφή με τις επιβαρυντικές περιστάσεις και τους ρυπογόνους παράγοντες των χώρων που εργάζονται. ….    Συνέχεια

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ : Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 74/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος  ΑΔΑ : 6ΕΥΛ465ΧΘ7-ΚΡ5 / 24-8-218 «Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 74/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους »

Γνωμοδότηση ΝΣΚ : Προσωρινά, αρμόδιο όργανο εκδίκασης των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού, είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.   Συνέχεια

Εγκύκλιος :  Παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των υπηρεσιών για τον Β’ Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος  ΑΔΑ : 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ / 24-8-2018 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για Β’ Κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018»      Συνέχεια

ΥΠΕΣ : Επιβάρυνση υπαλλήλων που διανυκτερεύουν εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες με φόρο διαμονής

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Το αρ. πρωτ. 43010/17-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιβάρυνση υπαλλήλων που διανυκτερεύουν εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες με φόρο διαμονής»    Συνέχεια

ΥΠΕΣ : Δεν είναι δυνατή η προσχώρηση της ΠΟΓΕΔΥ στην από 4-6-2018 ΕΣΣΕ που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Σ.Υ.ΑΠ.Ε (ΦΕΚ 2358/Β/2018)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

«….Όπως ρητώς προκύπτει από το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2738/1999 δικαίωμα προσχώρησης σε ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας  δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλλήλων των ΟΤΑ έχει έτερη όμοια οργάνωση. Αποκλείεται, δηλαδή, η προσχώρηση δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία δεν έχει ως μέλη της αποκλειστικά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ.    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 131 του ν.4555/2018)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51 / 13-8-2018 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)