Εγκύκλιος : Ψηφιακό Οργανόγραμμα – Έως τις 31 Μαΐου 2018 να έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση του οργανογράμματος, των θέσεων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Άμεσες ενέργειές, προκειμένου έως τις 31 Μαΐου 2018 να έχει ολοκληρωθεί τόσο η καταχώρηση του οργανογράμματος και των θέσεων όσο και η ανάρτηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δε θα επιτρέψει την ένταξη  φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.   Συνέχεια

Advertisements

Εγκύκλιος : Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος 19390/15-5-2018 Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ»    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΩΔΕ146ΜΠ3Ζ-ΘΕ0 / 11-5-2018 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους»

 

Εγκύκλιος : Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ / 10-5-2018 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού»

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Μετατάξεις αποσπασμένων και παρατάσεις αποσπάσεων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 67ΝΙ465ΧΘΨ-790 / 5-4-2018  «Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»

Συνέχεια

ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ??? Εγκύκλιος : Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 67ΕΤ465ΧΘΨ-ΡΗΙ / 28-3-2018 «Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.»

Εγκύκλιος : Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΩΔΡΩ465ΧΘΨ-ΔΨΛ / 16-3-2018 «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»

 

Εγκύκλιος : Αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού μέχρι την έκδοση νεωτέρας (…εντός της 1ης εβδομάδας του Απριλίου) μετά από παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

 

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ-ΓΓ6 / 14-3-2018 «Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017»

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Οι Δ/νσεις Προσωπικού καλούνται μέχρι τις 14.3.2018 να συμπληρώσουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα στοιχεία των υπαλλήλων που λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : Ω8Ζ0Η-7ΕΓ/5.3.2018 – Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας    Συνέχεια

Οι υπάλληλοι του κλάδου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΟΣΥΑΠΕ

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 3/16-1-2018 εγγράφου της ΟΣΥΑΠΕ η Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείο Εσωτερικών έχει την άποψη, λαμβανομένων υπόψη και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ.83/1989, ότι οι υπάλληλοι του εν λόγω κλάδου των Περιφερειών υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.   Συνέχεια