Εγκύκλιος : Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4 / 20-7-2018 «Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018»   Συνέχεια

Advertisements

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΨΨΟΕ465ΧΘΨ-ΟΩΟ / 4-7-2018 Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Από 20 Ιουνίου 2018 έως 4 Ιουλίου 2018 οι Αξιολογητές Α’ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΔΑ : 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ / 20-6-2018 , η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, και λήγει την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης στον Β’ Αξιολογητή.   Συνέχεια

Εγκύκλιος : Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΚ13465ΧΘΨ-ΜΨ3 / 19-6-2018 Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018     Συνέχεια

Ξεκίνησε η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανακοινώνει, την από 1-6-2018, επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων,  https://ppp.eaadhsy.gr/ .

Συνέχεια

Παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση. Με απόφαση (ΦΕΚ 2271/Β’/15-6-2018) της Υπουργού, oι αξιολογούμενοι έχουν διορία έως τις 18 Ιουνίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2271/Β’/15-6-2018 της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το χρονικό διάστημα και οι επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 καθορίζονται ως εξής:    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ / 11-6-2018 «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος  ΑΔΑ : Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι / 7-6-2018 Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού     Συνέχεια

Εγκύκλιος : Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ / 4-6-2018 «Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017»  Συνέχεια