Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 6ΖΑΟ465ΧΘΨ-ΒΕΖ / 4-12-2018 «Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020.»

Advertisements

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Διαδικτυακή εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 / 20-11-2018 «Διαδικτυακή εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)»

Συνέχεια

Ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 17 και 18 του ν.4369/2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ : ΩΝ747ΛΞ-ΒΚ6 / 20-11-2018 «Ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Συνέχεια

Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της ΕΑΠ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΨΡΗ4Η-354 / 16-11-2018  Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2018. Μόνο 5 Περιφέρειες συμμετείχαν

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Ο έλεγχος προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 28η /11/2018.

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΩΜΒ6465ΧΘΨ-ΨΟΚ / 16-11-2018 «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018»  Συνέχεια

Διαμαρτυρία ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στους χώρους εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΝΑι

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για καμερες ασφαλείας

Το αρ. πρωτ. 57/13-11-2018 έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου με θέμα «Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε χώρους εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Συνέχεια

Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή, λόγω επιδότησης κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4456/2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/617/οικ.39684/30-10-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : Ω0ΘΜ465ΧΘΨ-ΔΔΘ).

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η ΑΠΟΦΑΣΗ καθορισμού δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή της ΕΣΣΕ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ : Ω9Ζ97ΛΞ-8ΜΤ / 7-11-2018) η απόφαση καθορισμού δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 2358/τ.Β/20-6-2018) και της ΣΣΕ της 28-9-2018   Συνέχεια

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ : Οι παροχές (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, οι οποίες και αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 673Χ46ΜΠ3Ζ-ΛΥΕ / 31-10-2018 Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

Συνέχεια

Έναρξη αιτήσεων Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλουν στην εφαρμογή έως και την Τρίτη 13/11/2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για Απογραφή

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) οι κενές θέσεις των φορέων για κάλυψη με μετάταξη και οι ανάγκες των φορέων για κάλυψη με απόσπαση, μετά από την έγκριση των σχετικών αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή έως και την Τρίτη 13/11/2018Συνέχεια